Všeobecné podmínky

PODMÍNKY ÚČASTI A VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

 • Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IPO.
 • Podmínkou účasti je složená zkouška BH a minimálně IPO2.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).
 • Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.
 • V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza.
 • Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!
 • Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinnen mít u sebe průkaz původu psa.
 • Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.

HODNOCENÍ ZÁVODU A UDĚLOVANÉ TITULY

Pokud je vítězem dvojice z České republiky, obdrží titul mistr republiky belgických ovčáků. Pokud tomu tak není, obdrží titul nejlepší soutěžící dvojice z České republiky. Dále bude udělen titul CACT nejlepšímu jedinci každé variety, který obdrží hodnocení alespoň velmi dobře, druhý nejlepší jedinec variety obdrží při hodnocení alespoň velmi dobře titul res. CACT.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dané dvojice lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné pak lepší výsledek v oddílu B. Při stejném výsledku ve všech oddílech bude vyhlášeno dělené pořadí na daném místě.

PROTESTY

Protest není možný proti hodnocení rozhodčího. Protest musí být podán písemně řediteli závodu a musí být podán nejpozději do 4 hodin od uplynutí skutečnosti, proti které je protest podáván. Při podání protestu se skládá jistina ve výši 1 000,- Kč, která při jeho neuznání propadá.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • Ubytování startujících není hrazeno a zajišťuje si ho startující.
 • Stravování v místě soutěže zajišťuje pořadatel a není hrazeno.
 • Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.
 • Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Závodník po celou dobu závodu zodpovídá za škody způsobené jeho psem.
 • Závodníci jsou povinni se zúčastnit závěrečného nástupu se psy, s nimiž se zúčastnili závodu.
 • Háravé feny se musí až do doby pro trénink háravých fen zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplín viditelné.
 • V průběhu závodu nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes než soutěžící, který prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení tréninku až po ukončení MČR. Trénink je možný jen ve stanovenou dobu (mimo háravé feny).
 • Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu nebo úhyn psa.