Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

Vstupem do areálu konání akce se každý závodník i návštěvník zavazuje, že bude v celém areálu akce po dobu konání, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád.

   

 1. Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat organizační pokyny pořadatele. V případě nerespektování těchto pokynů je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést z areálu závodu.
 2. Vstup osobám mladším 12 let je dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Návštěvníkům je zakázán vstup s háravými fenami.
 4. Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.
 5. Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostoru určeném pro návštěvníky. Návštěvníkům akce je zakázán vstup na travnatou plochu hřiště.
 6. Všem osobám je zakázáno podávat jakékoliv akustické nebo vizuální informace a rady závodníkům během závodu.
 7. V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést.
 8. Návštěvník i závodník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 9. Pořadatel akce nezodpovídá za škodu na zdraví a na majetku návštěvníků a závodníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 10. Návštěvníci se psy jsou povinni mít psa stále na vodítku a ten nesmí nijak narušit průběh závodu. Majitel / držitel psa je povinen zabezpečit svá zvířata tak, aby nedošlo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob a je zodpovědný za všechny škody způsobené psem.
 11. Je nutné dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi. Návštěvníkům je zakázáno konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
 13. Bez předchozího písemného souhlasu pořadatele není povoleno pořizovat záznamy, zejména fotografie a videozáznamy, ke komerčním a reportážním účelům. Pořadatel si vyhrazuje právo určit prostory pro toto pořizování
 14. Zákaz používání jakýchkoliv zařízení, která vydávají hlasité zvuky, zejména zvuky obdobné střelbě.

DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET:

 • omamné a psychotropní látky,
 • nebezpečné látky – pyrotechnika, zbraně,
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
 • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,